GANGA CHALISA ENGLISH HINDI

The Ganga Chalisa is a forty verse prayer dedicated to Ganga, as in Hinduism when one has a bath in the river Ganga he washes away all his sins, so also reciting this prayer is beneficial in washing away your sins if recited with devotion.


Ganga Chalisa in Hindi and English Text
गंगा  चालीसा चालीसा हिंदी और इंग्लिश

English Translation
Doha
Jai jai jai jag pavani,l jayati devasari Ganga,ll
Jai Shiv jata nivasini,l anupam tung taranga ll
Jai jai janani harana agh khani,l anand karani Ganga Maharani ll
Jai Bhagirath surasuri mata,l kalimal mul dalani nikhyata ll
Jai Jai jahanu suta agh hanani,l Bhishma ki mata jaga janani ll
Dhaval kamal dal mam tanu saje,l lakhi shat sharad chandra chhavi lajai ll
Vahan makar vimal shuchi sohain,l amiya kalash kar lakhi man mohain ll
Jadita ratna kanchan abhushan,l hiya mani har, haranitam dushan ll
Jag pavani traya tap nasavani,l taral tarang tunga mana bhavani ll
Jo Ganapati ati pujya pradhana,l ihun te pratham Ganga asnana ll
Brahma kamandal vasini devi,l Shri Prabhu pad pankaj sukh sevi ll
Sathi sahastra Sagar sut taryo,ll Ganga sagar tirth dharyo ll
Agam tarang uthyo man bhavan,l lakhi tirth Haridvar suhavan ll
Tirth raj prayag Akshaiveta,l dharyo matu puni kashi karvat ll
Dhani dhani surasari svarga ki sidhi,l tarani amita pitu pad pirhi ll
Bhagirathi tap kiyo upara,l diyo Brahma tava surasari dhara ll
Jaba jag jagani chalyo haharai,l Shambhu jata mahon rahyo samai ll
Barsha paryant Ganga Maharani,l rahin shambhu ke jata bhulani ll
Puni Bhagirathi shambhuhin dhyayo,l taba ika band jata se payo ll
Tate matu bhain traya dhara,l mrityu lok, nabha, aru patara ll
Gain patal Prabhavati, nama, Mandakini gai gagan lelama ll
Mrityu lok jahnavi suhavani,l kalimal harani agam jag pa vani ll
Dhani maiya tab mahima bhari,l dharma dhuri kali kalush kuthari ll
Matu Prabhavati Dhani Mandakini,l dhani sur sarith sakal bhainasini ll
Pan karat nirmal Ganga jal,l pavat man ichchhit anant phal ll
Purva janma punya jaba jagat,l tabahin dhyan Ganga mahan lagat ll
Jai pagu sursari hetu uthavahi,l tai jagi ashva megha phal pavahi ll
Maha patit jin kahu na tare,l tin tare ik nam tihare ll
Shat yojanahun se jo dhyavahin,l nishchai vishnu lok pad pavahin ll
Nam bhajat aganit agh na shai,l vimal gyan bal budhi prakashai ll
Jimi dhan mula dharma aru dana,l dharma mula Ganga jal pana ll
Taba gun gunan karat dukh bhajat,l griha griha smapati sumati virajat ll
Gangahi nem sahit nit dhyavat,l duraj nahun sajjan pad pavat ll
Buddihin vidhya bal pavai,l rogi rog mukta hvai javai ll
Ganga Ganga jo nara kahahin,l bhukha nanga kabhuhuh na rahahi ll
Niksat hi mukh Ganga mahi,l shravana dabi Yama chalahin parai ll
Mahan aghin adhman kahan tare,l bhae narka ke bande kivaren ll
Jo nar japai Ganga shat nama,l sakal siddhi puran hvai kama ll
Sab sukh bhog param pad pavahir,l avagaman rahit hvai javahin ll
Dhani maiya surasari sukhdaini,l dhani dhani tirath raj Tniveni ll
Kakara gram rishi Durvasa,l Sundardas Gang kar dasa ll
Jo yah padhe Ganga chalisa,l milai bhakti aviral vagisa ll
Doha
Nit nay sukh sampati Iahain,l dharen ganga ka dhyan ll
Anta samai sur pur basal,l sadar baithi viman ll

।। दोहा ।।
जय जय जय जग पावनी,l जयति देवसरि गंग ।
जय शिव जटा निवासिनी,l अनुपम तुंग तरंग ।।
जय जय जननी हराना अघखानी। आनंद करनी गंगा महारानी ।।
जय भगीरथी सुरसरि माता। कलिमल मूल डालिनी विख्याता ।।
जय जय जहानु सुता अघ हनानी। भीष्म की माता जगा जननी ।।
धवल कमल दल मम तनु सजे। लखी शत शरद चंद्र छवि लजाई ।।
वहां मकर विमल शुची सोहें। अमिया कलश कर लखी मन मोहें ।।
जदिता रत्ना कंचन आभूषण। हिय मणि हर, हरानितम दूषण ।।
जग पावनी त्रय ताप नासवनी। तरल तरंग तुंग मन भावनी ।।
जो गणपति अति पूज्य प्रधान। इहूँ ते प्रथम गंगा अस्नाना ।।
ब्रम्हा कमंडल वासिनी देवी। श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवि ।।
साथी सहस्त्र सागर सुत तरयो। गंगा सागर तीरथ धरयो ।।
अगम तरंग उठ्यो मन भवन। लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन ।।
तीरथ राज प्रयाग अक्षैवेता। धरयो मातु पुनि काशी करवत ।।
धनी धनी सुरसरि स्वर्ग की सीधी। तरनी अमिता पितु पड़ पिरही ।।
भागीरथी ताप कियो उपारा। दियो ब्रह्म तव सुरसरि धारा ।।
जब जग जननी चल्यो हहराई। शम्भु जाता महं रह्यो समाई ।।
वर्षा पर्यंत गंगा महारानी। रहीं शम्भू के जाता भुलानी ।।
पुनि भागीरथी शम्भुहीं ध्यायो। तब इक बूंद जटा से ll
पायोताते मातु भें त्रय धारा। मृत्यु लोक, नाभा, अरु पातारा ।।
गईं पाताल प्रभावती नामा। मन्दाकिनी गई गगन ललामा ।।
मृत्यु लोक जाह्नवी सुहावनी। कलिमल हरनी अगम जग पावनि ।।
धनि मइया तब महिमा भारी। धर्मं धुरी कलि कलुष कुठारी ।।
मातु प्रभवति धनि मन्दाकिनी। धनि सुर सरित सकल भयनासिनी ।।
पन करत निर्मल गंगा जल। पावत मन इच्छित अनंत फल ।।
पुरव जन्म पुण्य जब जागत। तबहीं ध्यान गंगा महँ लागत ।।
जई पगु सुरसरी हेतु उठावही। तई जगि अश्वमेघ फल पावहि ।।
महा पतित जिन कहू न तारे। तिन तारे इक नाम तिहारे ।।
शत योजन हूँ से जो ध्यावहिं। निशचाई विष्णु लोक पद पावहीं ।।
नाम भजत अगणित अघ नाशै। विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे ।।
जिमी धन मूल धर्मं अरु दाना। धर्मं मूल गँगाजल पाना ।।
तब गुन गुणन करत दुःख भाजत। गृह गृह सम्पति सुमति विराजत ।।
गंगहि नेम सहित नित ध्यावत। दुर्जनहूँ सज्जन पद पावत ।।
उद्दिहिन विद्या बल पावै। रोगी रोग मुक्त हवे जावै ।।
गंगा गंगा जो नर कहहीं। भूखा नंगा कभुहुह न रहहि ।।
निकसत ही मुख गंगा माई। श्रवण दाबी यम चलहिं पराई ।।
महँ अघिन अधमन कहं तारे। भए नरका के बंद किवारें ।।
जो नर जपी गंग शत नामा।। सकल सिद्धि पूरण ह्वै कामा ।।
सब सुख भोग परम पद पावहीं। आवागमन रहित ह्वै जावहीं ।।
धनि मइया सुरसरि सुख दैनि। धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ।।
ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा। सुन्दरदास गंगा कर दासा ।।
जो यह पढ़े गंगा चालीसा। मिली भक्ति अविरल वागीसा ।।
।। दोहा ।।
नित नए सुख सम्पति लहैं। धरें गंगा का ध्यान ।।
अंत समाई सुर पुर बसल। सदर बैठी विमान ।।


Related articles
Ganga Aarti - English - Marathi (prophet666.com)
Vishnu Aarti English - Marathi - 2 (prophet666.com)
Muktai Aarti - English - Marathi (prophet666.com)
Ganga Maa Aarti English-Hindi 2 (prophet666.com)
Banke Bihari ki Aarti-English Hindi (prophet666.com)
Gayatri Aarti English-Hindi (prophet666.com)
Aarti Kunjbihai ki -English-Hindi (prophet666.com)
Ganga Maa Aarti English -Hindi 1 (prophet666.com)
Shri Badrinath Aarti-English Hindi (prophet666.com)
For Spiritual Upliftment Read Tripura Tantra (prophet666.com)

Comments

Most Popular Posts