NAVAGRAHA CHALISA ENGLISH HINDI

The Navagraha Chalisa is a very popular Hindu prayer, which negates the ill effects of the nine planets-Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, the North Node and South Node.
The recitation of this prayer is beneficial in bringing harmony into your life and keeping the balance intact.

Also useful are the MANTRAS FOR THE 12 ASTROLOGICAL SIGNS and the NAVAGRAHA MANTRAS

Navagraha Chalisa in Hindi and English Text
नवग्रह  चालीसा चालीसा हिंदी और इंग्लिश

Navagraha Chalisa -English Translation
Doha
Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II
Shree Surya Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kripa jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanu I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I
Shree Chandra Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I
Shree Mangala Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I
Shree Budha Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahan shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I
Shree Brashpati Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I
Shree Shukra Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I
Shree Shani Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I
Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I
Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I
Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I
Doha
Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

नवग्रह चालिसा
श्री गणपति ग़ुरुपद कमल, प्रेम सहित शिरानाया lनवग्रह चालीसा कहत,शारद होत सहाय llजय जय रवि शशि सोम बुध,जय गुरु भ्रगु शनि राज ll
जयति राहू अरु केतु ग्रह, करहु अनुग्रह आजा ll
श्री सूर्य स्तुति
प्रथमही रवि कहं नावौ माथा, करहु कृपा जन जानी अनाथा l
हे आदित्य दिवाकर भानु, मै मतिमन्द महा अग्यानु l
अब निज जन कहं हरहु कलेशा, दिनकर द्वादशा रूपा दिनेषा l
नमो भास्कर सूर्य प्रभाकर, अर्क मित्र अघ मोघ क्षम्माकर l
श्री चंद्र स्तुति
शशि मयंक रजनिपति स्वामी, चंद्र कलानिधि नमो नमामि l
राकापति हिमांशु राकेशा, प्रनवत जन तना हरहु कलेशा l
सोम इंदु विधु शान्ति सुधाकर, शीत रश्मि औषधि निशाकर l
तुम्ही शोभित सुंदर भाल महेशा, शरण शरण जन हरहु कलेशा l
श्री मंगल स्तुति
जय जय मंगल सुखा दाता, लौहित भौमादिका विख्याता l
अंगारक कुंज रुज ऋणहारि, दया करहु यही विनय हमारी l
हे महिसुत छातिसुत सुखरासी,लोहितांगा जय जन अघनासी l
अगम अमंगल अब हर लीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै l
श्री बुध स्तुति
जय शशि नंदन बुध महाराजा, करहु सकल जन कहाँ शुभ काजा l
दीजै बुद्धि सुमति सुजाना, कठिन कष्ट हरी करी कलियाना l
हे तारासुत रोहिणी नंदन, चंद्र सुवन दुह्ख द्वंद निकन्दन l
पूजहु आस दास कहूँ स्वामी प्रणत पाल प्रभु नमो नमामि l
श्री ब्रहस्पति स्तुति
जयति जयति जय श्री गुरु देवा, करहु सदा तुम्हारी प्रभु सेवा l
देवाचार्य तुम गुरु ज्ञानी, इन्द्र पुरोहित विद्या दानी l
वाचस्पति बागीसा उदारा, जीव भ्रुहस्पति नाम तुम्हारा l
विद्या सिन्धु अंगीरा नामा, करहु सकल विधि पूरण कामा l
श्री शुक्र स्तुति
शुक्रदेव तल जल जाता, दास निरंतर ध्यान लगाता l
हे उशना भार्गव भृगुनंदन , दैत्य पुरोहित दुष्ट निकन्दन l
भ्रगुकुल भूषण दुसना हारी, हरहु नैष्ट ग्रह करहु सुखारी l
तुही द्विजवर जोशी सिरताजा, नर शरीर के तुम्ही राजा l
श्री शनि स्तुति
जय श्री शनि देव रविनंदन , जय कृष्णो सौरी जगवन्दन l
पिंगल मन्द रौद्र यम नामा, वप्र आदि कोणस्थ ललामा l
वक्र दृष्टी पिप्लन तन साजा, क्षण मह करता रंक क्षण राजा l
ललत स्वर्ण पद करत निहाला, हरहु विपति छाया में लाला l
श्री राहू स्तुति
जय जय राहू गगन प्रविसैया, तुम्ही चंद्र आदित्य ग्रसईया l
रवि शशि अरी सर्वभानु धारा, शिखी आदि बहु नाम तुम्हारा l
सैहिंकेय तुम निशाचर राजा, अर्ध्कार्य जग राखहु लाजा l
यदि ग्रह समय पाय कहीं आवहु, सदा शान्ति और सुखा उपजवाहू l
श्री केतु स्तुति
जय श्री केतु कठिन दुखहारी, करहु सृजन हित मंगलकारी l
ध्वज्युक्त रुण्द रूप विकराला, घोर रौद्रतन अधमन काला l
शिखी तारिका ग्रह बलवाना, महा प्रताप न तेज ठिकाना l
वहन मिन महा शुभकारी, दीजै शान्ति दया उर धारी l
नवग्रह शान्ति फल
तीरथराज प्रयाग सुपासा, बसे राम के सुंदर दासा l
ककरा ग्राम्हीं पूरे-तिवारी, दुर्वासाश्रम जन कष्ट उतरना सेतु l
नवा-ग्रह शान्ति लिख्यो सुखा हेतु, जन तन कष्ट उतारण सेतु l
जो नित पाठ करै चित लावे, सब सुख भोगी परम पद पावे l
दोहा
धन्य नवग्रह नवग्रह देव प्रभु, महिमा अगम अपार l
चीत नव मंगल मोद गृह, जगत जनन सुखद्वारा l
यह चालीसा नावोग्रह विरचित सुन्दरदास l
पढ़त प्रेमयुक्त बढ़त सुख, सर्वानन्द हुलास ll


Related articles
The Mehandipur Balaji Aarti -English Hindi (prophet666.com)
The Bajrang Baan -English-Hindi (prophet666.com)
Banke Bihari ki Aarti-English Hindi (prophet666.com)
Navagraha Stotra-English-Hindi (prophet666.com)
Durga Maa Aarti -English Hindi 2 (prophet666.com)
Radha Krishna Aarti -English Hindi (prophet666.com)
Shani Dev Aarti-English Hindi 2 (prophet666.com)
Ssri Ram Aarti-English Hindi 2 (prophet666.com)
Satyanarayana Aarti-English-Hindi (prophet666.com)
Hindu Guru Mantra (prophet666.com)

Comments

Most Popular Posts

Most powerful Vashikaran Mantra

Most Powerful Mantra for Success

Attraction Mantras

Mantras for enemies

Powerful Vashikaran Mantra

Mantras for Wealth

Powerful Mantra to destroy enemies

Marriage Mantras - Remedies

MANTRAS