Skip to main content

RAMA RAKSHA STOTRA ENGLISH HINDI

Ram Raksha Stotra is a prayer dedicated to Shri.Ramachandra, to seek his protection in life, protection from all worldly worries, and the ill effects of the nine planets during their transits.

This prayer was composed by the sage Budha Koushika.

Ram Raksha Stotra in Hindi and English Text
रामरक्षा स्तोत्र इन इंग्लिश एंड हिंदी 

Ram Raksha Stotra
Viniyogah
Aasya Shriramrakshastrotamantrasya budhkaushik hrishi:
ShriSitaramcandro devta anushtup Chanda: Sita shakti:
Shriman hanuman keelkam ShriRamcandapreetyeRthe
Ramrakshastotrajape vinyOgah:
Dhyan
Dhyaaedaajaanu baahum dhyaanam dhrit shar
dhanusham badhhpadmaasanastham
Peetam vaaso vasaanam navkamaldalspardhinetram prasannam
Vamaankaarooddh sita mukhkamal milallochanam neerdaabham
naanaalankaar deeptam dadhat murujataamandalam Ramchandram
Iti Dhyan
STOTRA
Charitam Raghunaathasya shut koti pravistaram I
Ekaikam aksharam punsaam mahaa paatak naashanam II 1 II
Dhyaatvaa nilotpal shyaamam Ramam rajeev lochanam I
Jaanaki lakshmanopetam jataa mukut manditam II 2 II
Saasitoor dhanurbaan paanim naktam charaantakam I
Swalilayaa jagat traatumaavirbhuntam ajam vibhum II 3 II
Ram rakshaam patthet praagyaha paapaghaneem sarv kaamdam I
Shiro may Raaghavah paatu bhaalam Dasharathaatmjah II 4 II
Kausalyeyo Drishau Paatu Vishvaamitra priyah shrutee I
Ghraanam paatu makha traataa mukham saumitrivatsala II 5 II
Jihvaam vidyaa nidhih paatu kanttham bharat vanditah
Skandhau divyaayudhah paatu bhujau bhagnesh kaarmukah II6II
Karau seetapatih paatu hridayam jaamadagnyajit I
Madhyam paatu khara dhwansi naabhim jaambvadaashrayah II7II
Sugriveshah katee paatu sakthini hanumat prabhuh I
Uru Raghoot tamah paatu rakshakul vinaashkrit II 8 II
Jaahnuni Setukrit Paatu janghey dasha mukhaantakah I
Paadau vibhishan shreedah paatu Ramokhilam vapuh II 9 II
Etaam Ram balopetaam rakshaam yah sukriti patthet I
Sa chiraayuh sukheeputri vijayi vinayi bhavet II 10 II
Paataal bhutalavyom chaari nash chadmchaarinah I
Na drashtumapi shaktaaste rakshitam ramnaambhih II 11 II
Rameti Rambhadreti Ramchandreti vaa smaran I
Naro na lipyate paapeir bhuktim muktim chavindati II 12 II
Jagat jaitreik mantrein Ram naam naabhi rakshitam I
Yah kantthe dhaareytasya karasthaah sarv siddhyah II 13 II
Vajra panjar naamedam yo Ramkavacham smaret I
Avyaa hataagyah sarvatra labhate jai mangalam II 14 II
Aadisht vaan yathaa swapne Ram rakshaimaam harah I
Tathaa likhit vaan praatah prabu dho budh kaushikah II 15 II
Aaraamah kalpa vrikshaanam viraamah sakalaapadaam I
Abhiraam strilokaanam Ramahi Shrimaansah nah prabhuh II 16 II
Tarunau roop sampannau sukumaarau mahaa balau I
Pundreek vishaalaakshau cheerkrishnaa jinaambarau II 17 II
Fala moolaa shinau daantau taapasau brahma chaarinau I
putrau dashrathasyetau bhraatarau Ram Lakshmanau II 18 II
Sharanyau sarv satvaanaam shreshtthau sarv dhanush mataam I
Rakshah kul nihantaarau traayetaam no raghuttamau II 19 II
Aattasajjadhanushaa vishusprishaa vakshyaashug nishang sanginau I
Rakshnaaya mum Ram lakshmanaa vagratah pathi sadaiv gachhtaam II 20 II
Sannadah kavachi khadagi chaap baan dharo yuvaa I
Gachhan manorathaa nashch Ramah paatu salakshmanah II 21 II
Ramo daashraltih shooro lakshmanaaru charo balee I
Kaakutsthah purushah purnah kausalyeyo raghuttmah II 22 II
Vedaant vedyo yagneshah puraan puru shottamah I
Jaanaki vallabhah shrimaan prameya paraakramah !! 23 II
Ityetaani japan nityam madabhaktah shraddhyaan vitah I
Ashvamedhaadhikam punyam sampraapnoti na sanshayah II24II
Ramam doorvaadal shyaamam padmaaksham peet vaasasam I
Stuvanti naambhirdivyern te sansaarino naraah II 25 II
Ramam Lakshman poorvajam raghuvaram sitapatim sundaram I
Kaakutstham karunarnvam gunnidhim viprapriyam dhaarmikam II 26 II
Raajendram satyasandham Dashrath tanayam shyaamalam shaantmurtium
Vande Lokaabhiraamam Raghukultilakam Raghavam Raavanaarim I
Ramaay Rambhadraay Ramchandraay Vedhasey
Raghunaathaay naathaay sitayah paataye namah II 27 II
Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram
Shri Ram Ram Bharataagraj Ram Ram
Shri Ram Ram Runkarkash Ram Ram
Shri Ram Ram Sharanam bhav Ram Ram II 28 II
Shri Ram Chandra Charan
Shri Ram Chandra Charanau manasaa smaraami
Shri Ram Chandra Charanau vachasaa grinaami
Shri Ram Chandra Charanau Shirasaa namaami
Shri Ram Chandra Charanau Sharanam prapadye II 29 II
Maataa Ramo Matpitaa. Ram Chandrah
Swaami Ramo matsakhaa Ram Chandrah
Sarvasvam may Ram Chandra Dayaalur
Naanyam jaane naive jaane na jaane II 30 II
Dakshiney Lakshmano yasya vaame cha janakaatmajaa I
Purato marutir yasya tama vande Raghunandanam II 31 II
Lokaabhi Ramam rana rangdheeram
Rajeev netram Raghuvansh naatham
Kaarunya roopam karunaa karantam
Shri Ram Chandram Sharanam prapadye II 32 II
Manojavam maarut tulya vegam
Jitendriyam buddhi mataam varishttham
Vaataatmjam vaanar youth mukhyam
Shri Ram dootam Sharanam prapadye II 33 II
Koojantam Ram raameti madhuram madhuraaksharam I
Aaruhya Kavitaa Shakhaam vande Vaalmikilokilam II 34 II
Aapdaampahar taaram daataaram sarvsampdaam I
Lokaabhiramam Shri Ramam bhooyo bhooyo namaamya hum II 35 II
Bharjanam bhav beejaanaam arjanam sukh sampdaam I
Tarjanam yum dootaanaam Ram Rameti garjanam II 36 II
Ramo Rajmani sadaa vijayate Ramam Ramesham bhaje
Ramenaa bhihtaa nishaacharchamoo Ramaay tasmai namah
Ramannaasti paraayanam partaram Ramasya daasosmyaham
Rame Chittalayah sadaa bhavtu me bho Ram maamudhhar II 37 II
Ram Rameti Rameti Ramey Rame manoramey I
Sahastra naam tatulyam Ram naam varaananey II 38 II..

श्रीरामरक्षास्तोत्र
ॐ श्रीगणेशाय नमः
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य . बुधकौशिक ऋषिः
श्रीसीतारामचंद्रो देवता . अनुष्टुप् छंदः
सीता शक्तिः . श्रीमद् हनुमान कीलकम्
श्रीरामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः
अथ ध्यानम्
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम्
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्
वामांकारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम्
नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामंडनं रामचंद्रम्
इति ध्यानम्
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् .. १
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितम् .. २
सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम्
स्वलीलया जगत्रातुं आविर्भूतं अजं विभुम् .. ३
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्
शिरोमे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः .. ४
कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः .. ५
जिव्हां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवंदितः
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः .. ६
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः .. ७
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् .. ८
जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्तकः
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोखिलं वपुः .. ९
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् .. १०
पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः .. ११
रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्
नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति .. १२
जगजैत्रैकमंत्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्
यः कंठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः .. १३
वज्रपंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमंगलम् .. १४
आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षांमिमां हरः
तथा लिखितवान् प्रातः प्रभुद्धो बुधकौशिकः .. १५
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः .. १६
तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ
पुंडरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ .. १७
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ .. १८
शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्
रक्षः कुलनिहंतारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ .. १९
आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषंगसंगिनौ
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् .. २०
सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा
गच्छन्मनोरथोस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः .. २१
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः .. २२
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः
जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः .. २३
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः .. २४
रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्
स्तुवंति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः .. २५
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम्
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्
राजेंद्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शांतमूर्तिम्
वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् .. २६
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः .. २७
श्रीराम राम रघुनंदन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्रीराम राम शरणं भव राम राम .. २८
श्रीरामचंद्रचरणौ मनसा स्मरामि
श्रीरामचंद्रचरणौ वचसा गृणामि
श्रीरामचंद्रचरणौ शिरसा नमामि
श्रीरामचंद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये .. २९
माता रामो मत्पिता रामचंद्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः
सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः
नान्यं जाने नैव जाने न जाने .. ३०
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम् .. ३१
लोकाभिरामं रणरंगधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्
कारुण्यरूपं करुणाकरं तम्
श्रीरामचंद्रम् शरणं प्रपद्ये .. ३२
मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये .. ३३
कूजंतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविताशाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम् .. ३४
आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् .. ३५
भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदाम्
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् .. ३६
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहम्
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर .. ३७
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने .. ३८
इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम्
श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु


Related articles
Shani Stotra-English-Hindi (prophet666.com)
Shabari Laxmi Stotra (prophet666.com)
Shri Ram Chalisa-English Hindi (prophet666.com)
Shri Ram Vandana (prophet666.com)
Stotras (prophet666.com)
How to Prepare Hanuman Chalisa Yantra (prophet666.com)
Hanuman Akarshan Mantra (prophet666.com)
Hanuman Totka to Get Finance (prophet666.com)
Sankat Mochan Hanuman Yantra (prophet666.com)
Gajendramoksha Stotra for Mental Peace (prophet666.com)
Neel N is the founder of Prophet666.com. He tells you in English and Hindi about Spells, Vashikaran, Yakshinis and all Hindu and Islamic Mantras and Yantras. The Prophecies, Revolutions of India and the coming World Wars of the Bible, Kalki Avatar and Nostradamus. The Mantra and Remedies for Healthy Living and Exploring the Unknown Universe.

Comments

 1. i dont kno much about the site bt i dont kno why i want ot believe u. i wil try to do some of them and if the result is great then i will really appreciate it and soread the word of mouth. Thanx very much, i think my search ends here.

  ReplyDelete
 2. Neelji,
  I'm looking for the meaning of the 35the verse of this stotra - 'Aapadaam Apahartaaram Daataaram Sarva Sampadaam Lokaabhiraamam Shriraamam Bhuyo Bhuyo Namaamyaham'. Can you kindly provide the translation and meaning of this verse?
  Thank you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. aapdaamaphartaaram...ये दो पंक्तियाँ मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए राम मंत्र हैं,जिसके प्रयोग के संबंध मे इस साइट पर पृथक से विवरण उपलब्ध है.
   इन पंक्तियों का अर्थ है--आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति देनेवाले लोकाभिराम भगवान राम को बारबार नमस्कार करता हूँ.
   satyanidhi1939@gmail.com

   Delete
 3. राम रक्षास्तोत्र का जो पाठ प्रचलन में है ,वह लघु रूप है .आनंद रामायण के जन्मकाण्ड ,५वें सर्ग में ५१ श्लोक हैं .इस स्तोत्र के विनियोग के अनुसार हनुमानजी कीलक (तांत्रिक देवता )हैं .कुछ लोगों की मान्यता है कि बिना उत्कीलन इस रक्षास्तोत्र को नहीं पढ़ना चाहिए .वास्तव में जो स्तोत्र हनुमानजी के आराध्य से सम्बद्ध हो ,उसे उत्कीलन की आवश्यकता नहीं रह जाती.फिर भी पाठकों का ध्यान "आञ्जनेयकवचं "की और आकृष्ट करना चाहता हूँ .इसके १७वें श्लोक में लिखा है कि इस कवच पाठ के बिना रामरक्षा स्तोत्र का पाठ निष्फल है .तीन माह तक पाठ करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है .अर्धरात्रि को जल में स्थित हो सात बार पढ़ने से क्षय अपस्मार कुष्ठ ठीक होते हैं .रविवार को पीपल वृक्ष की जड़में बैठ पाठ से अचल श्री मिलती है .यह कवच सर्वसिद्धि प्रदायक है

  ReplyDelete
 4. Thank you for giving Ram raksha PDF

  ReplyDelete

Post a Comment

Feel free to speak your mind and share your thoughts and knowledge. Answer the Queries of others. Please do not expect answers for obvious or personal questions. Information/HTML given in comments; especially on Vashikaran, Mohini, Yakshinis, Akarshan, Occult, Witchcraft, Hex and Voodoo Spells, Black Magic Mantra, Tantra, Jadu- Tona, Totka and Upay is not endorsed by this site See New Comment Policy

Most Popular Posts

Most powerful Vashikaran Mantra

This one here is a most powerful Vashikaran mantra for attraction which is used to attract any person you feel most attracted to,it can be anyone. This mantra has to be recited for total repetitions of 100,000 times,after which you attain Siddhi[mastery] over the mantra. Thereafter when ever you wish to attract anyone you have to recite this mantra 11 times taking the name of the person you wish to attract.

Most Powerful Mantra for Success

This is considered to be an extremely powerful and effective Mantra for success in any venture or success in any pending matter like court cases or litigation or a matter relation to your Protection or Wealth . .No matter howsoever difficult the specific want may be, this mantra is said to give success.

Attraction Mantras

Mohini Vidhya or मोहिनी विद्या in Hindi is the ancient Hindu science of attraction. The use of mantras of unique frequencies is used along with certain rituals to cast a spell of attraction over someone or even a spell of mass attraction. The science of Mohini Vidhya can be traced to the Hindu Goddess Mohini Devi who is the only female manifestation of Vishnu, the Protective force out of the Hindu trinity of the Creator, the protector and the Destroyer or Brahma, Vishnu and Mahesh. Vishnu manifested as Mohini, an unparalleled beauty, in order to attract and destroy Bhasmasur an invincible demon.

Mantras for enemies

Ancient Hindu and other Indian religious texts and scriptures have prescribed various mantras to rid oneself of enemy troubles. There are numerous categories of such mantras like – Videshan – To create fights amongst enemies and divide them. Uchatan – To remove enemies from tour life. Maran – To kill an enemy. Stambhan – To immobile the movements of an enemy.

Powerful Vashikaran Mantra

This is a powerful Attraction Mantra for the purposes of Vashikaran from the ancient Hindu scripture the Rudrayamala Tantra. I have been told that this Mantra really works wonders if recited with faith and concentration. This is a mantra which will attract everyone, and make them come under your spell of attraction.

Mantras for Wealth

These are powerful Hindu Mantras and Yantras for wealth, prosperity and abundance. The Goddess Mahalaxmi is the Hindu Goddess of plenty. So also is the Hindu God of wealth Kuber. There are also Shaabri Mantras composed by the nine Saints and Masters the Navnath’s of the Nath Sampradaya which are useful in the acquisition of material pursuits as well as the essential requirements to lead a contented life.

Powerful Mantra to destroy enemies

This is considered a most powerful mantra to destroy enemies. This is an Aghori Protection Mantra from the Rudrayamala Tantra. The mantra is a Stambhan mantra to stop the enemy in his tracks. This mantra has to be recited 108 times taking the name of the enemy, who is harming you. This it has been stated in the Tantra will destroy his intellect.

MANTRAS

Mantras are the unique frequencies which are perpetually present in nature,the entire atmosphere is full of sound vibrations. The vibrations effect everything in nature including the physical and mental structure of human beings. The sound waves contained in the words which compose the mantras can change the destiny of human beings.The benefits can only be judged after trying them.

PAST LIFE

Past life is a subject, which evokes great interest in almost everyone. The doctrine of Past life Reincarnation is found in most religions and ancient civilizations. There are numerous Philosophies and traditions ancient as well as new involving Past life. This section is devoted exclusively toward research on Past life and Past life Regression. Studies conducted on Past life will be published. Certain real life cases involving past life or what are believed to be cases of Past life reincarnations will be discussed here, Historical references will also be published. Our aim is to clear the air of mystery surrounding anything involving past life. We will strive as far as possible to remain unbiased in this regard.